Berichten

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. 

Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Maar ook voor de verduurzaming van de sportvelden, kleedkamers, tribunes, kantines e.d.

Onder andere de volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie

    Maatregelen energiebesparing:
        1 Verlichting:
            1.1 Sportveldverlichting;
            1.2 LED verlichting.
        2 Ventilatie, verwarming en tapwater:
            2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties;
            2.2 Warmtepomp;
            2.3 Warmteterugwinning uit douchewater.
        3 Bouwkundig:
            3.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties;
            3.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties;
            3.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties.
        4 Duurzame energieopwekking:
            4.1 Zonnecollectorsysteem;
            4.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 30%
Er is momenteel nog een budget van € 66 miljoen beschikbaar.

 
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.
De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage (45%) van relevante investeringen in 2020 van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease.

In aanmerking voor de aftrek komen de aanschaf- of voortbrengingskosten voor investeringen met betrekking tot niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die in de Energielijst zijn opgenomen. Het betreft:

 • generiek omschreven bedrijfsmiddelen; de aanvrager kan aantonen dat deze bedrijfsmiddelen voldoen aan de energieprestatie-eis (besparingsnorm);
 • specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen zoals vermeld in de Energielijst; daarvan is bewezen dat ze voldoen aan de betreffende besparingsnorm;
 • investeringen die in de Energielijst als voorbeeld nader zijn omschreven als bedrijfsmiddel; daarvan kan worden aangenomen dat deze voldoen aan de betreffende besparingsnorm.

De investeringen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

    A. Investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen;
    B. Investeringen ten behoeve van energiebesparing bij processen;
    C. Investeringen in of aan transportmiddelen ten behoeve van energiebesparing;
    D. Investeringen ten behoeve van het aanwenden of toepassen van duurzame energie;
    E. Investeringen ten behoeve van balanceren van energie in de energie-infrastructuur;
    F. Investeringen ten behoeve van energietransitie en CO2-emissiereductie;
    G. Energie-advies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 of CO2-emissiereductieplan.
Het doel van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector alsmede in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan één of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

In aanmerking voor subsidie komen particulieren, verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan één of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

De regeling bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 •     subsidie aan individuele eigenaren-bewoners;
 •     subsidies aan verenigingen:
      *energieadvies of mjop en procesbegeleiding;
      *energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen en zeer energiezuinig pakket.

Voor beide doelgroepen is er nog volop budget beschikbaar.

Bijdrage
De voorwaarden en hoogte van de subsidie verschillen per onderdeel.
Binnenkort start een nieuwe subsidieregeling waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Deze projecten moeten gericht zijn op duurzame energie, energie-efficientie, hernieuwbare energie of CO2-reductie. Met deze regeling worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één mkb-er uit Zuid-Nederland en tenminste één mkb-er uit Vlaanderen gesubsidieerd.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 150.000 per project.

 
Deze regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling van het MKB in Midden-Brabant om vernieuwende samenwerkingsprojecten in de startfase te ondersteunen. 

De regeling ondersteunt regionale innovatie initiatieven binnen o.a. de sectoren: Smart Leisure, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product/dienst, pilot/prototype ontwikkelen of haalbaarheidsstudie willen starten.

Innovatie projecten dienen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke problemen. Waarbij sprake is van: een aantoonbaar regionaal effect met economisch toegevoegde waarde, zoals meer of behoud van werkgelegenheid, versterking van de concurrentie-positie of verbetering van het vestigingsklimaat.

De subsidie ondersteunt projecten in de beginfase. Denk daarbij aan de fase van: haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal €24.999.

Deadline
Tot en met 30 november 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen.
De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen? 
In de regeling zijn meerdere activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 (60% groot mkb of 80% klein mkb); voor landbouwbedrijven is het maximum € 20.000.
Voor punt 4 geldt een bedrag van maximaal € 2.700

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 september t.m. 30 september 2020.

Overig
Initiatieven moeten drie maanden na toekenning worden gestart; 
Looptijd van het initiatief is maximaal 12 maanden;
De subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen;

 

 
Het doel van het Brabant Startup Fonds is het ondersteunen van Brabantse startups, zodat zij innovaties kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten.

Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces.

Onder mkb-onderneming wordt in dit geval een klein of middelgroot bedrijf verstaan, waarbij een klein bedrijf bestaat uit nul tot vijf werknemers en een middelgroot bedrijf uit zes tot tweehonderd werknemers.

Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de zes Brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in Brabant, zich binnen een jaar na de aanvraag vestigen in Brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede komen aan Brabant.

Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup:

 • commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup tot uitvoer wil brengen;
 • opstarten van de onderneming;
 • commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces.


Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende startup.

Bijdrage
De hoogte van de financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000.

Deadline
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Ondernemend Nederland wordt uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten met als doel binnensportaccommodaties verantwoord open te stellen voor sporters en publiek met zoveel mogelijk vrijheden.

Dat is op dit moment een grote maatschappelijke uitdaging vanwege het risico op verspreiding van COVID-19. Binnensportaccommodaties mogen sinds 1 juli 2020 onder voorwaarden open. Hier zijn onder andere strenge ventilatie-eisen aan gesteld. Lang niet alle accommodaties voldoen aan deze eisen. Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden, onder andere door fysiek contact, aanraking van materialen en zeer waarschijnlijk ook door verontreinigde lucht.

De nu geopende oproep is voor SBIR-fase 1. De beste ideeën krijgen in deze fase een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR-fase 2). 

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 1 miljoen voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar.

Bijdrage
Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek is € 25.000 inclusief btw. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen. Voor fase 2 is een budget van € 700.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 175.000 inclusief btw.

Deadline
Offertes voor fase 1 kunnen tot en met 7 september 2020 worden ingediend.
Installeert u een nieuwe techniek in uw pluimveestal? En zorgt deze voor minder fijnstof in de stal ? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Pluimveehouders die investeren in nieuwe en mogelijk eerder geinstalleerde technieken die ervoor zorgen dat minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt kunnen een aanvraag indienen. Investeringen in een bestaande stal en een pluimveedichtgebied scoren beter en maken daardoor meer kans op een toekenning.

Bijdrage
De subsidie varieert tussen de 40% en 80% met de volgende maximale bedragen:

 •  € 35.000 voor iedere pluimveestal;
 •  € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
 •   € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus a.s. worden ingediend.
De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen? 
In de regeling zijn meerdere activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 (60% groot mkb of 80% klein mkb);
Voor punt 4 geldt een bedrag van maximaal € 2.700

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 september t.m. 30 september 2020
Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt door middel van sociale innovatie op een aantal specifieke thema's. De regeling is ontwikkeld in aansluiting op de acties, plannen en ontwikkelingen van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt en ondersteunt zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood;  Zorg en Onderwijs. 

Een onderneming wordt breed opgevat: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of een brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Bijdrage
Het subsidiepercentage bedraagt 50%; minimum subsidiebedrag € 10.000; maximum bedrag € 50.000

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 30 oktober tot en met 5 februari 2021

 
De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om bedrijven en organisaties te ondersteunen die zijn getroffen door de coronacrisis.

De eerste nieuwe regeling betreft:
De regeling 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven of organisaties in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen; of
 • het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Bijdrage
De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, bedraagt € 3.500. De subsidie voor het uitvoeren van maatregelen in organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen. 

De 2e regeling betreft: 'Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met Covid 19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan de exploitanten van regionale musea of monumenten met een publieksfunctie. 

Deadline
Vanaf 4 augustus a.s. kunnen aanvragen worden ingediend.
Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers (starters) worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit.  De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar: 32% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en 16% van de resterende S&O-grondslag. Zelfstandigen kunnen op hun beurt, indien ze minimaal 500 uur per kalenderjaar in S&O steken, de zelfstandigenaftrek verhogen tot € 12.980. Startende zelfstandigen kunnen een extra verhoging van € 6.494 toepassen op de zelfstandigenaftrek.  Mijn eerste subsidieaanvraag, nu 25 jaar geleden, betrof een WBSO-aanvraag. Daarna zijn er vele succesvolle aanvragen succes gevolgd. Het is voldoende wanneer er sprake is van technische nieuwheid voor de aanvrager. U komt wellicht eerder in aanmerking dan u zelf vermoedt.  


Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen. U kunt SLIM-subsidie aanvragen als: MKB-onderneming samenwerkingsverband in het MKB grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie De subsidie bedraagt 80% (klein MKB) of 60% (middelgroot MKB); maximaal € 24.999 MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen van 1 september 2020 tot 30 september a.s. De eerste aanvraagronde (maart 2020) heeft tot meerdere succesvolle aanvragen geleid voor opdrachtgevers van Leijs Subsidie Advies.  


Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

U kunt de DEI+-subsidie aanvragen voor projecten op de volgende gebieden:

 • Recycling van afval: hierbij gaat het om nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten mogen zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.
 • Hergebruik: hierbij draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
 • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Biobased toepassingen moeten niet alleen gaan om het vervangen van fossiele of minerale grondstoffen: het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen moedigen we aan. Ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.
LIM subsidie komt er weer aan in het najaar!

Afgelopen voorjaar ging de SLIM regeling voor het eerst open. Heel maart konden bedrijven een aanvraag indienen voor het investeren in het stimuleren van het leren en ontwikkelen van hun personeel. Er is nog meer goed nieuws: in september is er weer een kans om voor de SLIM een aanvraag in te dienen!

Ben jij ook van plan om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers? Dan ligt hier voor jou wellicht een grote subsidiekans! Lees hieronder dan snel wat de SLIM ook alweer inhoudt.

Voor de volgende activiteiten kan er SLIM-subsidie aangevraagd worden: 
Het opstellen van een opleiding-of ontwikkelplan voor de onderneming
Het opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers
Het ontwikkelen en implementeren van een methode om de leercultuur te bevorderen.
Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bijdrage
Naast mkb-ers kunnen ook grotere bedrijven uit de horeca, landbouw en de recreatiesector aanspraak maken op de subsidie. Het maximale subsidiebedrag is €24.999. De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de kosten. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties een aanvraag indienen. De maximale subsidie per samenwerking is €500.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 tot 30 september
De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Economische Visie Breda. Het gaat specifiek om projecten waarin het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit centraal staat, en die daarmee een bijdrage leveren aan het versterken van de economische kracht en werkgelegenheid binnen de gemeente Breda. 

Om in aanmerking te komen richt een project zich op het toepassen van nieuwe technologie en/of creativiteit, en levert tegelijkertijd een bijdrage aan één of meer van de volgende doelstellingen:

 • ontwikkelen van nieuwe marktkansen en nieuwe bedrijvigheid in de gemeente Breda
 • groei van de werkgelegenheid in de gemeente Breda
 • genereren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Breda, zoals op het vlak van zorg, mobiliteit duurzaamheid  toekomstfit maken van het Bredase MKB bijvoorbeeld wat betreft digitalisering en verduurzaming
 • leveren van een aanzienlijke bijdrage aan de start of vorming van een met duidelijke randvoorwaarden omschreven ecosysteem in de gemeente Breda
 • skills-development van Bredase talenten en beroepsbevolking op het gebied van nieuwe technologie
 • behoud van talent/afstudeerders uit het onderwijs in de gemeente Breda

Bijdrage
Maximale subsidie per project is € 50.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli. In het najaar komt er een tweede aanvraagronde.
Gelderland en Overijssel investeren opnieuw in innovatie. OP-oost zal binnenkort worden opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Naast de de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor grote R&D-projecten in Gelderland, wordt het binnenkort ook weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten gericht op slimme CO2-reductie. Ook voor aanvragen van Overijsselse ondernemers komt weer beperkt budget beschikbaar, zoals eerder deze week al aangekondigd.

De extra € 11,2 miljoen is als volgt verdeeld:

    Gelderland:
        het budget voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (economische innovatie) wordt opgehoogd van € 6 miljoen naar € 9,1 miljoen;
        het budget voor slimme CO2-reductieprojecten wordt opgehoogd van € 0 naar € 5,4 miljoen.
    Overijssel:
        het budget voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (economische innovatie) wordt opgehoogd van € 0 naar € 1,7 miljoen;
        het budget voor slimme CO2-reductieprojecten wordt opgehoogd van € 0 naar € 1 miljoen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,-- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor een MKB-ondernemer is dit maximaal 50%.

Deadline
De uiterste indieningsdatum is 30 september 2020. Behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat het voor 2020 beschikbare subsidiebudget voor de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) nog lang niet is uitgeput. Van de voor dit jaar beschikbare € 28 miljoen is per 30 april 2020 pas 1% toegekend. De aanvragen in behandeling dekken 12% van het budget. Er is kortom nog zeker 87% van het budget (oftewel € 24.360.000) beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
De overheid wil innovatie stimuleren. Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan in aanmerking komen voor de MIT subsidie Samenwerkingsprojecten.

Er wordt onderscheid gemaakt in R&D-samenwerking klein en groot:

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 11 juni tot en met 10 september (tendersysteem)

Bron:RvO
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Dee subsidie kan na afloop van de begeleiding worden aangevraagd.

De belangrijkste categorie is het MBO: BBL-leerlingen. Het schooljaar 2019 - 2020 loopt tot en met 31 juli 2020.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) ingericht als een leerwerktraject volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie.

Bijdrage
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 juni tot en met 16 september 2020.

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen
In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Bron: RvO
Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. Dit is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegend woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie heeft en daadwerkelijk als zodanig gebruikt wordt.
De prioriteit stimuleert de ‘slimme uitrol (de eerste of vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie)’ van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie. Het gaat om het demonstratie effect van deze slimme uitrol, dat mede de basis moet leggen voor een grootschalige uitrol van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Doelgroep - welke projecten?
De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving. Demonstratielocaties kunnen plaatsvinden bij faciliterende partijen als woningcorporaties, gemeenten en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn woonwijken, recreatieparken en bedrijfsterreinen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving. De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Bijdrage
Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Deadline
Tot 25 mei kunnen aanvragen worden ingediend

Bron: Stimulus
Zeeland in Stroomversnelling: Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling helpt daarbij.

De subsidie bestaat uit 2 onderdelen, voor:

 •     haalbaarheidsstudies en verkenningen
 •     demonstratieprojecten en pilots

Haalbaarheidsstudies en verkenningen
Consortia willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse clusters, waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Doel is om nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Haalbaarheidsstudies- en verkenningen zijn dan nodig.

Een haalbaarheidsonderzoek kan vanuit een consortium uit een van de economische clusters industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie en zorg worden uitgevoerd, binnen een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. Het onderzoek kan worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een:

 •     innovatief product
 •     innovatief productieproces
 •     innovatieve dienst

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% en maximaal € 50.000 per project

Openstelling
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 december; First in - First serve

Demonstratieprojecten en pilots
Daarnaast zet Zeeland in op het faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren zoals in het actieprogramma zijn beschreven. Zeeland wil naar voorbeeld van omliggende regio’s extra financiële middelen inzetten om de economie extra te stimuleren en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken. Daarnaast willen we deze middelen ook inzetten voor projecten die niet in de bestaande programma’s passen, maar wel een hoge private bijdrage kennen of in een eerste fase extra financiële middelen nodig hebben om tot realisatie te komen en daarmee een duurzame versterking zijn van de Zeeuwse economie. 

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40% en maximaal € 200.000 per project

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 augustus; Tenderprocedure
Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de WBSO-regeling en heeft u de WBSO-mededeling nog niet ingediend? Normaliter had dit uiterlijk 31 maart jl. moeten plaatsvinden. Vanwege de bijzondere omstandigheden is besloten dat u die mededeling alsnog tot uiterlijk 15 juni a.s. kunt (laten) doen. Zo heeft u meer tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over het jaar 2019 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door te geven.

Maakt u voor 2020 nog geen gebruik van de WBSO-regeling en vermoed u dat uw idee wellicht in aanmerking komt, laat het ons weten. 

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces en programmatuur voor:

 •     S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
 •     kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

De subsidie bedraagt 40% (starters) of 32%. Zelfstandigen genieten een verhoogde zelfstandigenaftrek: € 19.474 (starters) of € 12.980.
Opnieuw subsidie mogelijk voor innovatieve Gelderse bedrijven:  openstelling voor grote R&D-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op algemene innovatie en waarvan de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland. Een Overijsselse ondernemer of kennisinstelling mag overigens wel meedoen in een overwegend Gelders project.

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

OP Oost wil het zo inzetten dat Oost-Nederland zijn concurrentiepositie als toonaangevende en innovatieve Europese regio versterkt. Het is belangrijk om hierbij aan te sluiten op de uitdagen waar Europa voor staat. Zoals:

 •     voedselzekerheid;
 •     vergrijzing en gezondheid;
 •     klimaatverandering;
 •     schone en efficiënte energie;
 •     beschikbaarheid van grondstoffen.

Deadline
De openstelling loopt van 16 april tot en met 30 september 2020; het budget van € 6 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 
Bijdrage
Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000, -- en maximaal € 2.000.000, -- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is.

Bron: OP-OOST
Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. 

U kunt subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat ze zijn afgerond en betaald. U kunt dus in 2020 ook subsidie aanvragen voor activiteiten uit 2019. Dit kan echter alleen via de regeling van 2020 en volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

Bijdrage
De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de regeling is in 2020 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per eind april is ongeveer € 14 miljoen aangevraag, het budget bedraagt € 87 miljoen.

Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw. 

Bron: RvO
Er zijn vier nieuwe openstellingen gepubliceerd in het kader van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant.

De openstelling heeft betrekking op:

 • Restauratie van rijksmonumenten: 1 september 2020 tot en met 30 september 2020 (beschikbaar budget: € 4 miljoen);
 • Eco-archeologisch onderzoek: 1 mei 2020 tot en met 29 oktober 2020 (beschikbaar budget: € 28.628);
 • Instandhouding molens: 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 (beschikbaar budget: € 340.000);
 • Vouchers onderzoek herbestemming monumenten: 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 (beschikbaar budget: € 100.000).

De provincie Noord-Brabant wil met de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant stimuleren dat erfgoed wordt behouden, dat erfgoed toegankelijker wordt gemaakt voor Brabanders en bezoekers aan Brabant, dat erfgoed nieuwe economische functies krijgt, en dat kennis over erfgoed wordt opgebouwd.

Bron: Provincie Noord-Brabant
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Per eind april 2020 is er voor ongeveer € 14 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen. 

Bijdrage
De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor energiebesparende maatregelen kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw; in totaal dus 30%. De volgende investeringen komen in aanmerking:

sportveldverlichting
LED verlichting
Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties
Warmtepomp
Warmteterugwinning uit douchewater
HR-glas voor bestaande sportaccommodaties
HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties
Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties
Zonnecollectorsysteem
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bron: DUS-I
De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2020 weer doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen in verband met de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er van januari tot en met maart 2020 in totaal 14.058 aanvragen zijn ingediend voor 17.293 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 25 miljoen.

Het subsidiebudget voor ISDE in 2020 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan in de apparatenlijsten.

Het doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+). 

Bron: RvO
Doet u/ uw klant investeringen in relatie tot duurzame bedrijfsprocessen? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt interessante mogelijkheden, als men investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. 

Bij duurzame processen zijn de volgende investeringen op de Energielijst in ieder geval interessant:

Verwarmen
-Direct gasgestookte condenserende boiler
-Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
-Inductie bak- of kookplaat .
-Infrarood salamander met pandetectie
-Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramiek
-Inductie frituurtoestel
-Warmtebrug voor horeca en grootkeukens
-Warmtepomp

• Koelen/vriezen
-Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
-Heetgasontdooisysteem
-Energiezuinige professionele koel- of vrieskast
-Energie-efficiënte melkkoeling
-Vrije koeling van serverruimten13 of bestaande datacenters
-Energiezuinige rackkoeling
-Energiezuinige koeling van serverruimten13 tot en met 100 m2 
-Immersiekoeling voor dataservers
-Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid
-Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren

• Ventileren
-Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
-Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
-Energiezuinige ventilator

• Belichten
-LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen.

• Drogen/bevochtigen
-Energiezuinige wasdroger
-Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
-Absorptiedroging
-Stoomdroger
-Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
-UV-A LED-drooginstallatie
-Energiezuinige krattendroger

• Energiehergebruik
-Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
-Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine
-Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
-Systeem voor benutting van afvalwarmte
-Rookgaswarmtewisselaar
-Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties

• Beheer/regelen
-Energiezuinige UPS
-Intelligent lokaal warmtenetwerk
-Appendages in persluchtinstallaties
De subsidieregeling Hernieuwbare Energie wordt vanaf 1 april a.s. heropend. Aanvragers kunnen innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen.

Budget
Het gaat om een totaalbedrag van € 20 miljoen.

Deadline
De openstelling loopt tot 31 augustus 17:00 uur. Het voornemen is om vanaf 1 september de HER opnieuw open te stellen tot 31 maart 2021.

Bron: RvO
Op 1 april openen een aantal regelingen van de Topsector energie (TSE). Het gaat onder andere om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie én de gebouwde omgeving. Deze 2 tenders zijn een aanvulling op de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Net als de MOOI-regeling dragen deze subsidiemodules bij aan de doelen van het klimaatakkoord: minder CO2-uitstoot.

Kansen voor midden- en kleinbedrijf
TSE Gebouwde Omgeving richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van maximaal 2 jaar. TSE industrie biedt ruimte voor dergelijke projecten van maximaal 4 jaar. Deze regelingen bieden onder andere kansen aan mkb-bedrijven. Hebben deze bedrijven eigen innovaties die nog niet rijp zijn voor grote integrale innovatieprojecten? Dan kunnen ze die in een klein samenwerkingsverband verder ontwikkelen.

Budget, openstelling en thema’s
TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving hebben elk een budget van ruim € 2,7 miljoen. Het subsidiebedrag per project is maximaal € 500.000. De TSE Industrie ondersteunt projecten rond:

 •     de sluiting van industriële ketens;
 •     een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 •     maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De TSE Gebouwde Omgeving richt zich op thema’s als:

 •     de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
 •     de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
 •     oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 2 juni worden ingediend.

Bron: RvO
Niet alleen bedrijven moeten energiebesparende maatregelen treffen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook woningeigenaren zullen hun woning moeten verduurzamen. Alle huishoudens moeten namelijk uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Om woningeigenaren een handje te helpen, heeft de overheid allerlei aantrekkelijke leningen, regelingen en subsidies beschikbaar gesteld.

Subsidieregeling energiebesparing in huis (SEEH)
Mensen die hun woning energieneutraal willen maken, moeten beginnen bij het isoleren van de woning. Dat kan door vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas te plaatsen. Welke isolatie noodzakelijk is, is afhankelijk van het bouwjaar van de woning. Als de woning goed geïsoleerd is, dan hoeft er minder gestookt te worden. Dit zorgt ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten én dat de energierekening omlaag gaat. Woningeigenaren die minimaal twee isolatiemaatregelen treffen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Deze Subsidieregeling energiebesparing in huis (SEEH) is tot en met 31 december 2020 aan te vragen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Als de woning goed geïsoleerd is, kan de woning op een duurzame wijze verwarmd worden. Alle Nederlandse huishoudens moeten na 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er vanaf dat moment niet meer op gas gestookt worden. Dat wordt een hele uitdaging, aangezien 95 procent van alle woningen in Nederland op dit moment wordt voorzien van warm water en verwarming door middel van aardgas. Er moet dus een duurzame verwarmingsinstallatie komen. Veel steden zullen worden aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming). Als de woning van de eigenaar niet wordt aangesloten op het warmtenet, dan moet er een alternatief komen. Bijvoorbeeld een warmtepomp, pelletkachel, zonneboiler of infrarood warmtepanelen. Particulieren die een warmtepomp of een zonneboiler kopen, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van de overheid. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is ook tot en met 31 december 2020 aan te vragen.

Btw op zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst
Zonnepanelen zijn een slimme investering. De panelen worden steeds goedkoper waardoor de investering al binnen gemiddeld zeven jaar is terugverdiend. Daarna kunnen de bewoners genieten van heel wat jaren gratis stroom. Daarnaast zijn zonnepanelen goed voor het milieu en wordt de energierekening gelijk een stuk lager. Voor zonnepanelen kunnen particulieren geen subsidie meer krijgen. Wel is het mogelijk om de btw die zij betalen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te ontvangen van de Belastingdienst. Dat kan binnen zes maanden na de aankoop.

 
inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie (zoals bijvoorbeeld de uitbraak van het SARS-Virus, het EBOLA-virus en het Corona-Virus). Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf. Wie kan aanvragen? Op grond van de beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien: Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.


Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten: A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming; B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen; C. leerrijke omgeving; het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. Bijdrage De subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% of 60% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor onderdeel D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt; deze bedraagt maximaal € 2.700. Deadline Aanvragen van mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni. Webinar In een webinar wordt uitleg gegeven over de SLIM-regeling: Filmpje  


De overheid heeft nieuwe regeling gepubliceerd met als doel het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

De regeling geeft een kader voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn oplossingen voor producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat en/of grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt op nieuwe grondstoffen bespaard en de CO2-uitstoot verminderd.

De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Circulaire ketenprojecten
Op grond van deze paragraaf kunnen subsidies worden verstrekt voor circulaire ketenprojecten. Dit zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers met in ieder geval drie verschillende rollen in een keten, en die niet in een groep met elkaar verbonden zijn.

Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die aantoonbaar minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.

Bijdrage
De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Deadline
Aanvragen kunnen van 9 april 2020 tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend. Het voor 2020 beschikbare budget van € 860.000 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties.

Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
C. leerrijke omgeving; het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.


Bijdrage
De subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% of 60% van de subsidiabele kosten.
De subsidie voor onderdeel D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt; deze bedraagt maximaal € 2.700.

Deadline
Aanvragen van mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni.

Webinar
In een webinar wordt uitleg gegeven over de SLIM-regeling: 
Filmpje

 
Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. 

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten wordt daarvoor gekeken naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Circulaire economie
Dit thema richt zich op recycling en hergebruik van afval en op pilotprojecten waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biobased grondstoffen. Voor recycling en hergebruik geldt dat het afval buiten uw eigen onderneming moet zijn geproduceerd. Het afval moet een nieuwe nuttige toepassing krijgen, bijvoorbeeld als grondstof voor nieuwe producten.

Bijdrage
De subsidie kan oplopen tot maximaal 70%

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 7 januari 2021 worden ingediend.

Bron: RvO
De provincie Zeeland kent een nieuwe subsidieregeling voor innovatieve ondernemers: Zeeland in Stroomversnelling.

Met de regeling wordt ingezet op het stimuleren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de volgende economische sectoren: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood alsmede zorg. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verleend voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten.

Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen
Openstelling: vrijdag 13 maart tot vrijdag 18 december
Subsidieaanvragen  worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst
Totaal beschikbare subsidie € 500.000
Subsidie percentage 50%
Subsidie  per project minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000

Demonstratieprojecten en pilots
Openstelling: vrijdag 13 maart tot 7 augustus
Tenderprocedure
Totaal beschikbare subsidie € 800.000
Subsidie percentage 40%
Subsidie  per project maximaal € 200.000

Bron: Provincie Zeeland
Doet u/ uw klant investeringen in relatie tot duurzaam bouwen? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt interessante mogelijkheden, als men investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. 

Bij duurzaam bouwen zijn de volgende investeringen op de Energielijst in ieder geval interessant:

Isolatie en warmte

 • HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen
 • HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen
 • Isolatie voor bestaande constructies
 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen
 • Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling
 • Warmtewerende coating
 • Afvalwarmte benutten
 • Warmtepompboiler
 • Warmtepomp

Ventilatie, klimaat, koeling

 • Vrije koeling van serverruimten
 • Energiezuinige ventilator
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • Adiabatische luchtkoeling
 • Faseovergangsmateriaal
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Steunventilator
 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Besparingssysteem voor klimaatinstallaties

Verlichting

 • LED-verlichtingssysteem in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • LED-buis armatuur in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • Besparingssysteem voor verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen

Duurzame energie

 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (> 15 kW piekvermogen)
 • Grondwarmtewisselaar
 • Ketel (< 500 kW) of kachel gestookt met biomassa

 
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijk leerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Bijdrage
Per onderneming kan er maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het subsidiepercentage is 60% of 80%. Dit laatste voor het kleinbedrijf. Voor leerwerkplaatsen geldt een bijdrage van maximaal € 2.700.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 maart t.m. 31 maart 2020. In september volgt een tweede aanvraagperiode.

Bron: SZW
Voor ondernemers en organisaties in Gelderland die gebruik willen maken van de regeling voor Slimme CO2-reductie is nog  budget beschikbaar. Zij kunnen hun aanvragen nog indienen tot en met 31 maart 2020.

Na behandeling van de ingekomen aanvragen in de Deskundigencommissie van 6 februari is duidelijk dat voor Slimme CO2-reductie het beschikbare budget van Overijssel volledig is ingezet. 

Met onze subsidieregeling worden projecten ondersteund die gericht zijn op; 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...