25-05-2021
Subsidie voor begeleiding leerlingen

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Subsidie kan na afloop van de begeleiding worden aangevraagd.

De subsidieregeling Praktijkleren richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is; kan het geval zijn bij BBL-ers
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

De Subsidieregeling praktijkleren is uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie Praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden.

Bijdrage
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats; eventueel verhoogd met een toeslag voor een aantal specifieke sectoren.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 juni
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...