30-05-2022
Herstelmaatregelen Natuur en Biodiversiteit POP3 Brabant

De openstelling is gericht op maatregelen die zich richten op het herstellen van natuurbossen die door stikstofdepositie vanuit de landbouw zijn aangetast en op het beter weerbaar maken van deze natuurbossen op zandgronden tegen toekomstige depositie vanuit de landbouw. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet onnodig te beperken.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor een project wat is gericht op bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van prioritaire soorten en hun leefgebied die door stikstofdepositie uit de landbouw zijn aangetast. Het moet hierbij gaan om maatregelen die gericht zijn op natuurbos op zandgronden.
De regeling maakt een onderscheid in bossen op arme zandgronden en bossen op rijkere gronden. Er zijn drie onderdelen waar subsidie voor kan worden verstrekt: herstel van de hydrologie, herstel van de mineralenhuishouding en bosomvorming.

Voor wie?
Subsidie kan worden aangevraagd door:
- landbouwers;
- grondeigenaren;
- grondgebruikers;
- landbouworganisaties;
- natuur- en landschapsorganisaties;
- gemeenten;
- samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Bijdrage
De subsidie is 100% met een minimum van € 500.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 16 mei tot en met 27 juni
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...