01-08-2016
Openstelling en plafonds agrarisch natuur- en landschapsbeheer Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 op een aantal punten gewijzigd.

Het betreft een openstelling van de paragraaf, wijzigingen binnen de subsidiabele activiteiten en vaststelling van de subsidieplafonds. 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 31 augustus 2016. 

De subsidiabele activiteiten zijn uitgebreid. Subsidie wordt verleend voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
het leefgebied open grasland natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op klei natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op zand;

 • ·        het leefgebied natte dooradering laagveen;
 • ·        het leefgebied droge dooradering vochtig;
 • ·        het leefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Aa en Maas;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland.

  Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
 • ·        het deelleefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        overige deelleefgebieden agrarisch natuurbeheer.


Bron: www.brabant.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...