01-08-2016
Openstelling en plafonds agrarisch natuur- en landschapsbeheer Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 op een aantal punten gewijzigd.

Het betreft een openstelling van de paragraaf, wijzigingen binnen de subsidiabele activiteiten en vaststelling van de subsidieplafonds. 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 31 augustus 2016. 

De subsidiabele activiteiten zijn uitgebreid. Subsidie wordt verleend voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
het leefgebied open grasland natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op klei natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op zand;

 • ·        het leefgebied natte dooradering laagveen;
 • ·        het leefgebied droge dooradering vochtig;
 • ·        het leefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Aa en Maas;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland.

  Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
 • ·        het deelleefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        overige deelleefgebieden agrarisch natuurbeheer.


Bron: www.brabant.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...