05-07-2021
Brabant geeft Energie

Projecten die de energietransitie versnellen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Bijvoorbeeld innovatieve projecten die bijdragen aan vernieuwing danwel verbetering van het proces, product of dienst.  Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.
Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  •     Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie;
  •     Het project heeft een blijvend effect op de energietransitie;
  •     Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij;
  •     U raadpleegt de Stichting Brabant geeft Energie voor een inschatting van de kansen en risico's van het project.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999

Deadline
Tot 30 november 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Bron: Provincie Noord-Brabant
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...