24-03-2021
Subsidie voor agrofood innovatie samenwerking

De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp worden gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden (waarvan minimaal één landbouwer) die na honorering van de subsidie Operationele Groepen worden genoemd in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap. De projectduur is maximaal 3 jaar.

Bijdrage
Afhankelijk van de aard van de activiteiten/ kostensoort 25% of 70% van de subsidiabele projectkosten. Minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 29 april t.m. 10 juni 2021.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...