27-07-2016
Nieuwe regeling voor maatregelen tegen woning- en bedrijfsovervallen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen gepubliceerd. 

De regeling is op hoofdlijnen een voortzetting van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015, waarvan onlangs al gemeld werd dat deze zou worden verlengd. De verlenging is nu dus officieel gepubliceerd in de vorm van een nieuwe regeling. 

Het doel van de regeling is stimuleren dat bewoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een woning- of bedrijfsoverval, preventieve maatregelen nemen die erop gericht zijn een nieuwe overval te voorkomen. 

Subsidie kan worden verstrekt aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen.

De aanvrager moet door middel van:

·        een proces-verbaal van aangifte aantonen dat in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;
·        facturen of betalingsbewijzen aantonen preventieve maatregelen te hebben genomen.


De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 1.000. 

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2019 worden ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...