25-02-2020
Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Bijdrage
SDE+ is een exploitatiesubsidie. Gedurende bijvoorbeeld 15 jaar wordt het prijsverschil tussen grijze en groene stroom gesubsidieerd. De bijdrage is afhankelijk van de techniek en uw eigen keuze welk bedrag u per kWh u wenst te ontvangen.

Deadline
De SDE+ voorjaar 2020 is open van 17 maart tot 2 april, en heeft een budget van  "slechts" € 2 miljard.

Fases openstellingsronde voorjaar 2020
De openstellingsronde heeft 3 fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019 om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken plaats te laten vinden

Veel aanvragen hebben betrekking op investeringen in zonnestroom of zonnewarmte. U kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting.

De najaarsronde 2019 met een budget van € 5 miljard was zwaar overvraagd. Wegens budgetuitputting zijn vele aanvragen niet gehonoreerd. Ben erop tijd bij en bedenk welke bijdrage per kWh u zou willen ontvangen. Hoe lager dit bedrag des te groter de kans op een toekenning. Belangrijke attentiepunten zijn een transportindicatie en eventueel een omgevingsvergunning.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...