09-02-2020
Forse budgetoverschrijding Stimulering Duurzame Energie (SDE)

Tegen de verwachting in zijn er fors meer aanvragen ingediend in het afgelopen najaar. Er was een budget beschikbaar van € 5 miljard; er is voor ruim € 9 miljard aangevraagd. Daardoor ontvangen vele aanvragers van met name zonnestroomprojecten (op daken) een afwijzing. Vanuit diverse maatschappelijke organisaties is een oproep gedaan aan het kabinet om het budget met € 2,5 miljard te verhogen. Bij realisatie van deze projecten komt het halen van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie dichterbij. 

We zullen moeten afwachten of het kabinet met extra budget komt.

Deadline 2020
Medio maart 2020 zal er een nieuwe openstelling plaatsvinden; het budget bedraagt vooralsnog "slechts" € 2 miljard. Dit budget was al gepubliceerd voordat de forse overschrijding van de najaarsronde bekend was.

Om voor deze openstelling in aanmerking te komen zal extra kritisch gekeken moeten worden naar de bijdrage per kWh zoals in uw aanvraag wordt opgenomen.

De SDE+ subsidie is een exploitatiesubsidie. Bij zonnestroomprojecten wordt in een periode van 15 jaar het prijsverschil tussen groene en grijze stroom gesubsidieerd.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...