22-01-2020
Subsidie Demonstratie Energie-Innovatie

Voor investeringen in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen kunnen ondernemers een beroep doen op de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+). Deze regeling financiert pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

De focus bij DEI+ ligt op het reduceren van CO2. Er zijn meerdere thema's:

  • Energie-efficiëntie
  • Circulaire Economie (recycling - hergebruik)
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2 reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (Budget € 9 miljoen);

Deadline
Voor projecten Circulaire Economie: aanvragen kan tot en met 20 september 2020 resp. 15 januari 2021 (boven € 3 mio). 
Voor de andere projectsoorten is de deadline ook 15 januari 2021.

Bijdrage
Varieert per soort project tusen 25 en 45%. Voor kleine en middelgrote ondernemingen daarboven op 20% resp. 10%

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...