12-12-2019
Subsidie voor jonge agro-ondernemers

Jonge landbouwerskunnen ter ondersteuning om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren subsidie aanvragen binnen het POP3 Brabant programma. Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld.

De volgende investeringen komen in onder andere aanmerking:

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
 • (Kleine) Windmolen
 • Systemen voor plaatsspecifiek werken
 • Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Pad Cooling in stallen
 • Systemen voor hergebruik warmte of koelte
 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erf afspoeling
 • Emissiearme vloeren voor stellen (melkvee - vleeskalveren)
 • Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen
 • Potafdelinstallatie (boom -sierteelt)
 • Elektrische voertuigen
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan

Onder landbouw wordt verstaan het produceren van landbouwproducten, dus ook bomen, heesters etc.

Bijdrage:
Iedere jonge landbouwer kan eenmalig maximaal 20.000 euro subsidie ontvangen met een maximaal percentage van 30 procent op het totale investeringsbedrag.

Deadline:
Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...