16-10-2019
Nieuwe subsidie: "Koolstofarme Economie"

Stimulus meldt dat de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 naar verwachting zal worden opengesteld  voor aanvragen met betrekking tot het onderdeel 'Koolstofarme Economie'.

Evenals de vorige call zal de nieuwe call zich richten op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie-component hebben en gericht zijn op duurzame gebouwen zijn ook toegestaan.

In het kader van het onderdeel 'Koolstofarme Economie' stimuleert OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing, en moeten als wegbereider en aanjager dienen van grootschalige toepassing in een later stadium.

Bijdrage
Het budget voor de call bedraagt € 7.781.302. De maximale bijdrage per project bedraagt € 1,5 miljoen.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020.

Aanvragers moeten gevestigd zijn in één van de die zuidelijke provincies. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Bron: Stimulus
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...