13-08-2018
Subsidie voor agrosector Gelderland

Er zijn subsidiemogelijkheden voor 'demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers' en 'investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen'.

Demonstraties, trainingen, coaching e.d.
Er kunnen aanvragen worden ingediend voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers. Alleen landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw kunnen aan de activiteiten van de aanvrager deelnemen. Het minimum aantal deelnemers per (deel)activiteit is minimaal 10 landbouwers. Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 september tot en met 26 november 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 600.000.

Bijdrage
De bijdrage is 80% van de subsidiabele kosten. Er wordt slechts subsidie verleend, indien de subsidiabele kosten € 35.000 of meer bedragen.

Fysieke investeringen
Van 20 augustus tot en met 17 september 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor de investeringen die op de investeringslijst voorkomen, te weten: Gebruik mest en nutriënten, Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, Hydrologische maatregelen, Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen, Bodemmaatregelen en diverse maatregelen, gericht op investeringen in permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen. Het subsidieplafond voor de periode 20 augustus tot en met 17 september 2018 bedraagt in totaal € 1,2 miljoen dat wordt onderverdeeld in deelplafonds van:

    € 400.000 voor het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel;
    € 400.000 voor het beheergebied van het Waterschap Vallei en Veluwe;
    € 400.000 voor het beheergebied van het Waterschap Rivierland.

Bijdrage
De bijdrage is 40% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 20.000 per aanvraag. De subsidie wordt slechts verleend, indien de subsidiabele kosten ten minste € 10.000 bedragen.

Bron: Provincie Gelderland
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...