13-08-2018
Subsidie voor agrosector Gelderland

Er zijn subsidiemogelijkheden voor 'demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers' en 'investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen'.

Demonstraties, trainingen, coaching e.d.
Er kunnen aanvragen worden ingediend voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers. Alleen landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw kunnen aan de activiteiten van de aanvrager deelnemen. Het minimum aantal deelnemers per (deel)activiteit is minimaal 10 landbouwers. Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 september tot en met 26 november 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 600.000.

Bijdrage
De bijdrage is 80% van de subsidiabele kosten. Er wordt slechts subsidie verleend, indien de subsidiabele kosten € 35.000 of meer bedragen.

Fysieke investeringen
Van 20 augustus tot en met 17 september 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor de investeringen die op de investeringslijst voorkomen, te weten: Gebruik mest en nutriënten, Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, Hydrologische maatregelen, Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen, Bodemmaatregelen en diverse maatregelen, gericht op investeringen in permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen. Het subsidieplafond voor de periode 20 augustus tot en met 17 september 2018 bedraagt in totaal € 1,2 miljoen dat wordt onderverdeeld in deelplafonds van:

    € 400.000 voor het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel;
    € 400.000 voor het beheergebied van het Waterschap Vallei en Veluwe;
    € 400.000 voor het beheergebied van het Waterschap Rivierland.

Bijdrage
De bijdrage is 40% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 20.000 per aanvraag. De subsidie wordt slechts verleend, indien de subsidiabele kosten ten minste € 10.000 bedragen.

Bron: Provincie Gelderland
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...