13-02-2018
Subsidies voor AgroFood bedrijven

De provincie Noord-Brabant stelt twee subsidieregelingen open binnen het Plattelandsontwikkelingprogramma (POP3) om de landbouwsector te stimuleren tot innovatie en investeringen. Hiermee wil de provincie Noord-Brabant verschillende doelen bereiken. De volgende onderwerpen staan daarin centraal en moeten onderdeel zijn van het project;

  • het creëren van nieuwe marktconcepten en/of verdienmodellen om een verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie te realiseren. Hierbij moeten verbeterde ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheidsprestaties een integraal onderdeel vormen van de productie, de verwerking en de vermarkting van producten;
  • beter beheer van productierisico’s, klimaatadaptatie, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop, minder emissie van milieubelastende stoffen en klimaatmitigatie;
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier; 
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Voorwaarden

Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ten behoeve van agrofood
Alleen landbouwers of een groep van samenwerkende landbouwers kunnen binnen deze regeling subsidie aanvragen. Het project moet minimaal aansluiten bij drie van de bovenstaande onderwerpen, waarbij het eerste onderwerp verplicht is. Deze regeling richt zich vooral op fysieke investeringen binnen de agrarische sector. Het maximale subsidiebedrag is € 250.000. Het subsidiepercentage is 40%, waarbij er minimaal € 30.000 aan subsidie moet worden aangevraagd. Het project mag maximaal twee jaar duren.

Deadline: Aanvragen kunnen van 5 maart tot en met 16 april ingediend worden. 

Samenwerken in het kader van EIP ten behoeve van agrofood
Samenwerkingsverbanden met minimaal één landbouwer kunnen subsidie aanvragen binnen deze regeling. Het project moet gericht zijn op ontwikkeling, validatie en verfijning van een innovatie. Projecten waarin experimentele ontwikkeling een rol speelt en haalbaarheidsstudies kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie. Het project moet minimaal aansluiten bij drie van de bovenstaande onderwerpen, waarbij het eerste onderwerp verplicht is. Het project mag maximaal drie jaar duren. Het subsidiepercentage ligt tussen de 25% en 70%, afhankelijk van de activiteiten. Maximaal 35% van het budget mag worden besteed aan personeelskosten. Het maximale subsidiebedrag is € 750.000 en het minimale subsidiebedrag dat moet worden aangevraagd is € 100.000.

Deadline: Aanvragen kunnen van 5 maart tot en met 16 april ingediend worden.

Bron: Stimulus 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...