01-08-2016
Herintroductie regeling Marktintroductie van energie-innovaties

De regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI) is terug van weggeweest.

Doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in de glastuinbouw die leiden tot een verbeterde energie-efficiëntie of die de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen. 

De MEI-regeling maakte in het verleden deel uit van de Regeling LNV-subsidies. In augustus 2014 zijn alle nationale subsidies op landbouwgebied van de Regeling LNV-subsidies overgeheveld naar de Regeling nationale EZ-subsidies. Destijds is de regeling niet overgeheveld, omdat er geen openstelling van de subsidiemodule MEI was voorzien in de jaren 2014 en 2015. Omdat de subsidiemodule MEI alsnog wordt opengesteld is deze nu alsnog toegevoegd aan de Regeling nationale EZ-subsidies. Het is de bedoeling de MEI-regeling in zowel 2016 als 2017 open te stellen. 

Subsidie is beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinbouwondernemingen. Dit zijn landbouwondernemingen met glasopstanden. 

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in een kas of een kasenergiesysteem die tot energie-efficiëntie leiden, of die de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen van de glastuinbouwonderneming bevorderen.


De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten voor een grote onderneming en 40% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote of kleine onderneming tot een maximumbedrag van € 1,5 miljoen. 

Aanvragen kunnen van 22 augustus tot en met 15 september 2016 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze ronde is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. 
 
Naast publicatie van de MEI-regeling, zijn er ook enkele wijzigingen aangebracht binnen de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw. Ten eerste is het plafond voor 2016 verhoogd van € 7 miljoen naar € 12,2 miljoen. Verder is er een onderdeel toegevoegd dat subsidiëring van een investering in een luchtbehandelingssysteem mogelijk maakt. Het moet hierbij wel gaan om een luchtbehandelingssysteem met frequentiegeregelde ventilatoren en luchtdistributie of luchtdistributieslurven waarmee buitenlucht via warmtewisseling verwarmd of voorverwarmd in de kas gebracht wordt, en die de kaslucht op een energiezuinige manier ontvochtigen bij het gebruik van energieschermen. 

De maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd glasoppervlak voor een luchtbehandelingssysteem zijn vastgesteld op € 15. De subsidie voor het luchtbehandelingssysteem bedraagt maximaal € 187.500. 

Naast deze toevoeging, is er een artikel opgenomen dat ervoor moet zorgen dat als het voor de projecten van de subsidiemodule EHG of de projecten van de subsidiemodule MEI vastgestelde subsidieplafond niet bereikt wordt, het overblijvende bedrag ingezet kan worden voor de projecten uit de andere subsidiemodule.

Bron: www.rvo.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...