10-01-2017
WBSO 2017: aandacht gevraagd

Ten opzichte van 2016 zijn de WBSO spelregels aangepast. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid van het overdragen van een S&O-verklaring naar een nadere entiteit. Het komt voor dat een WBSO aanvraag abusievelijk op naam van de verkeerde vennootschap wordt ingediend. In die situatie is er dus een herstelmogelijkheid.

Het is mogelijk uw S&O-verklaring onder bijzondere omstandigheden naar een andere (rechts)persoon over te zetten. Dit kan door beroep te doen op de zogenoemde ‘hardheidsclausule’. Hier zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De S&O-verklaring mag niet langer dan vijf jaar geleden zijn afgegeven.
  • De S&O-verklaring mag niet vóór 2016 zijn afgegeven.
  • Er moet sprake zijn van een overgang, overdracht of omzetting, waarbij alle speur- en ontwikkelingswerkzaamheden naar een andere inhoudingsplichtige overgezet worden.
  • De inhoudingsplichtige waarnaar de verklaring wordt overgezet mag niet al een S&O-verklaring hebben voor dezelfde periode.
  • De overnemende partij moet kunnen aantonen dat er inderdaad speur- en ontwikkelingswerk is verricht.

Tegelijkertijd is het boetebeleid WBSO aangepast.
Mede doordat door de samenvoeging van de RDA kosten en uitgaven in de WBSO zijn samengevoegd neemt het belang toe. Daarom is besloten om vanaf 2017 een strenger boetebeleid in te stellen. Dat betekent onder meer dat er een minimumboete komt van 100 euro. Ook kunnen er hogere boetes worden opgelegd voor overtredingen van de administratieplicht en het verstrekken van onjuiste gegevens. Die bedragen verschillen van geval tot geval, omdat de hoogte ervan afhankelijk is van de mate van verwijtbaarheid en een eventuele herhaling van de geconstateerde tekortkomingen in uw project- en of urenadministratie. Het is dus nog belangrijker om in 2017 aan alle administratieve verplichtingen te voldoen. Twijfelt u of alles in orde is? Bel ons even.

Wilt u vanaf 1 maart 2017 gebruikmaken van het WBSO voordeel, 32% - 40% over uw innovatiekosten, neem dan contact met ons op. Via een eerste gesprek komen we er snel achter of WBSO subsidie voor u haalbaar is. 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...