21-12-2016
Nieuwe subsidiemogelijkheden voor agro-bedrijven
Stimulus Programmamanagement, waar de POP-3 regeling is ondergebracht, meldt nu dat de nieuwe openstellingen binnen enkele dagen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

De openstellingen volgen op eerdere POP3-openstellingen in 2015 en 2016. Dit keer kunnen binnen de volgende vijf maatregelen (doelstellingen) projecten worden ingediend:


Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten; tussen 23 januari 2017 en 8 maart 2017. Budget: € 1,4 miljoen
Fysieke investeringen in innovatie en modernisering op het landbouwbedrijf; tussen 23 januari 2017 en 8 maart 2017. Budget:  € 4,4 miljoen
Samenwerking voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP); tussen 6 maart 2017 en12 april 2017. Budget: € 4,34 miljoen
Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS); tussen 23 januari 2017 en 8 maart 2017. Budget: € 6 miljoen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit en € 8,92 miljoen voor het onderdeel hydrologische maatregelen PAS.
Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem; tussen 20 februari 2017 en 8 maart 2017. Budget  € 7,95 miljoen


Innovatie en transitie 
Op het gebied van kennisoverdracht kunnen kennisaanbieders, individuele agrariërs en samenwerkingsverbanden projecten indienen die bijdragen aan modernisering en innovatie van de agrarische bedrijfsvoering. 

Wat betreft de openstelling voor fysieke investeringen is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het investeren in innovaties zoals precisielandbouwtechnologie en nieuwe bedrijfsconcepten. Tot slot kunnen ook projecten waarbij aanvragers in een samenwerkingsverband werken aan het praktijkrijp maken van innovaties in de landbouw en agrofood een beroep doen op subsidie. De kennis die voortkomt uit deze projecten wordt gedeeld in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP). 

Voor alle drie de innovatiemaatregelen geldt dat ze uitnodigen tot aanvragen die integraal bijdragen aan meerdere duurzaamheidsthema's en het creëren van meerwaarde om de verdiencapaciteit van de agrarische sector te versterken. 

Natuur en biodiversiteit 
De subsidie in het kader van herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit is bedoeld voor projecten die de negatieve gevolgen van landbouw op natuur en biodiversiteit wegnemen of ecosystemen beter weerbaar maken tegen nieuwe landbouwinvloeden. Voor deze subsidie komen zowel landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten als samenwerkingsverbanden in aanmerking. 

Water 
Deze doelgroep geldt ook voor de openstelling gericht op water. Hier kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Projecten moeten bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, het herstel van de natuurlijke toestand van watersystemen, het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding (denk aan wateroverlast of juist watertekorten) of het opheffen van knelpunten voor vismigratie. 

Bron: StimulusNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...