09-11-2016
Nieuwe voucherregeling voor desing-projecten
De subsidieregeling service design-vouchers is gepubliceerd. Doel van de regeling, die per 1 januari 2017 in werking zal treden en een looptijd heeft van één jaar, is het ondersteunen van beleidsexperimenten met service design-vouchers die gericht zijn op het bevorderen van innovatie in de maakindustrie. Met het beleidsexperiment wordt samenwerking gestimuleerd tussen de creatieve industrie, de maakindustrie en andere sectoren zodat de kennis beter wordt benut. Zo leren maakbedrijven om hun expertise niet alleen in de vorm van fysieke producten te vermarkten, maar ook als 'service solution'. 

In het kader van de regeling kunnen mkb-ondernemingen die werkzaam zijn in de specifieke sectoren  (SBI-codes 10 tot en met 33) een service design-voucher aanvragen, zodat zij een service design-project kunnen laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Onder een service design-project wordt verstaan: een project waarin een vooraf gespecificeerde kennisvraag over een nieuw dienstengebaseerd businessmodel wordt gesteld aan een kennisinstelling die of een adviesbureau dat gebruik maakt van service design-kennis of service design-methoden waarbij op praktische wijze nieuwe businessmodellen worden verkend, ontwikkeld en toegepast op basis van kennis van en inzicht in behoeften van gebruikers. 

De voucher kan worden ingeleverd bij een kennisinstelling of een adviesbureau. Subsidie wordt verstrekt aan een kennisinstelling die of een adviesbureau dat één of meer service design-projecten heeft uitgevoerd en in verband daarmee één of meer geldige service design-vouchers overlegt. De subsidie bedraagt 75% van de door de kennisinstelling of het adviesbureau ten behoeve van de uitvoering van een service design-project in rekening gebrachte kosten, maar niet meer dan € 3.000 per service design-voucher. 

Aanvragen voor een voucher kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De kennisinstelling of het adviesbureau bij wie de service design-voucher wordt ingeleverd dient een aanvraag om subsidie na afloop van het service design-project in. Deze aanvraag moet binnen vijf maanden nadat de service design-voucher aan de mkb-ondernemer is verstrekt, zijn ontvangen. 

De aanvraagperiode en het beschikbare budget zijn nog niet gepubliceerd.
 
Bron: www.rijksoverheid.nl Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...