07-10-2016
WBSO subsidie 2017: meer budget beschikbaar
WBSO subsidie 2017

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert technische innovatie. Het gaat hier om de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur uitgevoerd binnen uw eigen onderneming. Met de WBSO subsidie worden uw loonkosten  aanzienlijk verlaagd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de ontwikkeling in technische zin nieuw te zijn voor uw onderneming. De innovatiewerkzaamheden worden door uw eigen personeel uitgevoerd.

Begin op tijd met uw WBSO-aanvraag. Deze moet uiterlijk 30 november zijn ingediend. Op of rondom die datum worden duizenden WBSO-aanvragen ingediend. De afhandeling van deze grote hoeveelheid vergt veel tijd. Ons advies: zorg ervoor dat uw aanvraag (ruim) voor 30 november is ingediend.

Het WBSO-budget 2017 is verhoogd ten opzichte van 2016.

Een WBSO verklaring geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt:
– 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000 (1e schijf); voor technostarters: 40%
– 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 (2e schijf)

Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en uitgaven. U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon opteert.

S&O-loonkosten:
– Dit zijn het aantal uren dat u aan S&O-werk gaat besteden maal het S&O uurloon.
– Het S&O-uurloon wordt bepaald op basis van uw S&O uurloon 
– Als u geen S&O-kosten en uitgaven opvoert, dan wordt het S&O-uurloon verhoogd met € 10 voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor het meerdere.

S&O-kosten en -uitgaven:
– S&O-kosten zijn kosten die voor 100% voortkomen uit het feit dat u S&O-werk verricht.
– S&O-uitgaven zijn investeringen die u doet om S&O-werk mogelijk te maken. 

Zelfstandigen en ZZP-ers:
– Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt € 12.484 en voor een (techno)starter € 18.729. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden.

Welke werkzaamheden komen in aanmerking?
Ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur, maar ook technisch wetenschappelijk onderzoek komt in aanmerking.

Het belangrijk dat de ontwikkeling technisch nieuw is voor uw organisatie. Het moet gaan om het daadwerkelijk realiseren van (prototypes van) technisch nieuwe producten, programmatuur. De technische nieuwheid heeft betrekking op de activiteiten die u uitvoert. Er moet sprake zijn van voor uw onderneming nieuwe techniek, het verder ontwikkelen van bestaande technologie of het ontwikkelen van een technische oplossing voor een specifiek technologisch probleem. Er hoeft geen sprake te zijn van rocket-science.

Bron: RvONieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...