20-09-2016
Nieuwe regeling bundelt drie typen vouchers voor internationaal ondernemen

Nieuwe regeling bundelt drie typen vouchers voor internationaal ondernemen Doel van de nieuwe regeling is bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten. De regeling staat ook wel bekend onder de naam 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking voor activiteiten van mkb-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen'. Voor 2016 zijn de volgende plafonds vastgesteld: € 2,4 miljoen voor individuele coaching, € 210.000 voor deelname aan collectieve activiteiten en € 500.000 kennisverwerving. Op het moment dat de regeling in werking treedt (op 1 oktober 2016), worden de plafonds voor de regeling Internationaliseringsvouchers en de Subsidieregeling missievouchers 2014 op € 0 gesteld. Er zijn vanuit de nieuwe regeling drie typen vouchers beschikbaar: Vouchers individuele coaching: individuele coaching is een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de mkb-onderneming, met als kern drie à vijf coachingsgesprekken welke resulteren in het formuleren van een actieplan voor een internationaliseringstrategie van de onderneming; Vouchers collectieve activiteit: een collectieve activiteit is een collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van de Nederlandse overheid of mede bekostigd door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan in de vorm van: een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere mkb-ondernemingen naar een buitenlandse markt met matchmaking en collectieve programmaonderdelen; of een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat mkb-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs. Vouchers kennisverwerving: kennisverwerving is een geheel van activiteiten gericht op het verder positioneren van de mkb-onderneming op een buitenlandse markt door het verwerven van internationale juridische en fiscale kennis. Voor een voucher individuele coaching en collectieve activiteiten komen alleen mkb-ondernemingen in aanmerking waarvan de exportquote in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan 25% bedraagt, of de onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor een kennisvoucher komen alleen Nederlandse mkb-ondernemingen in aanmerking die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op een specifieke buitenlandse markt.   Per mkb-onderneming of groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt, worden niet meer dan één voucher voor kennisverwerving, één voucher voor collectieve activiteiten per kalenderjaar en één voucher voor individuele coaching verstrekt. De voucher individuele coaching heeft een waarde van € 2.400. De voucher collectieve activiteit biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit, met uitzondering van reis- en verblijfskosten die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt, tot maximaal € 1.500. De voucher kennisverwerving geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten tot maximaal € 2.500 (exclusief btw). Tot drie maanden na afronding van de activiteiten waarop de voucher betrekking heeft, kan de organisator van de collectieve activiteit, uitvoerder van de individuele coaching dan wel de externe deskundige de voucher op grond van een daartoe strekkend verzoek verzilveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling NL EVD Internationaal. De beschikbare middelen per categorie worden in volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld. Bron: www.rvo.nl
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...